| جمعه 29 تیر 1397  

دوره های ارتقاء مهارت بازار

 

 

دوره های آموزشی رایگان ارتقاء مهارت های بازار 

شامل عزیزانی می باشد که با ارائه معرفی نامه از شرکت خود (مستقر در شهرک های صنعتی ) بتوانند دوره های مذکور را به صورت رایگان سپری نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه