خوزستان - اهواز - بلوار پاسداران - شهرک صنعتی شماره یک  - ساختمان فنی و مهندسی - طبقه سوم - واحد 19