علاقمندان به دریافت شعبه در استان خوزستان و یا اساتید گرامی جهت تدریس برای همکاری با مرکز آموزش بازرگانی خوزستان
رزومه خود را به آدرس ایمیل :  btcekh.2011@gmail.com  ارسال نمایند .