مدیر کلینیک کسب و کار فرزانگان منصوب شد .

با صدور حکمی از جانب مدیریت مرکز آموزش بازرگانی خوزستان جناب آقای مهندس مجید حیدری بعنوان مدیر کلینیک تخصصی مشاوره کسب و کار فرزانگان منصوب  گردید .