برگزاری دوره اول از پکیج جامع بازرگانی

دوره آموزشی فرایند واردات و مدیریت سفارشات خارجی اولین دوره از پکیج جامع بازرگانی در تاری 28 آذر ماه برگزار خواهد شد .