بکار گیری امضای الکترونیک (مهر گرم) در اسناد مناقصه

از تاریخ 1399/11/25 به استناد  ماده 13مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره ی 136159/ت55289 مبنی بر الزام بکارگیری امضای الکترونیکی اسناد پاکت های (ب) و (ج) و عدم پذیرش نسخ فیزکی و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (گواهی امضای حق امضادار) تاکید می گردد و درج این موضوع در اسناد مناقصه الزامی میباشد.

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به شماره واتس آپ 09167905021 پیام ارسال نمایید