اطلاعیه ی سامانه ستاد

 

 

 

 

به استناد ماده (4 ) مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره 136159/ت55289ه مورخ 25/11/1399 ،مبنی بر تبادل اطالعات مورد نیاز پایگاهها و سامانه های اطالعاتی سازمان برنامه وبودجه کشور به صورت الکترونیکی، در حال حاضر ارسال اطالعات قراردادهای منعقده معامالت برگزارشد ه در سامانه ستاد، به پایگاه اطالعات قراردادهای کشور ، برقرار شده است.

با توجه به برقراری ارتباط میان سامانه ستاد با پایگاه اطالعات قراردادهای کشور، در حال حاضر امکان فراخوانی اطالعات قراردادهای مناقصات، مزاید ات و خریدهای برگزارشده در سامانه ستاد، در این پایگاه فراهم می باشد.

کاربران سامانه های مناقصه و مزایده می بایست با توجه به شماره قرارداد و کاربران سامانه خرید متوسط با در دست داشتن شماره سفارش به سایت پایگاه اطالعات قراردادهای کشور به آدرس Index/ir.mporg.cdb://https مراجعه و اطالعات قرارداد ثبت شده خود را در این پایگاه تکمیل نمایند.