حد نصاب معاملات سال 1401

 

 

به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات 

حد نصاب معاملات  در سال 1401 به شرح زیر است :

معاملات کوچک : معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد .

معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک باشد و از مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) تجاوز نکند .

معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن بیش از ده میلیارد (10.000.000.000) ریال باشد .